Satelity radarowe rejestrują obrazy powierzchni Ziemi od 1992 r.

Dane archiwalne są ogólnodostępne i mogą być wykorzystywane do mapowania i pomiaru przemieszczeń gruntu i obiektów budowlanych w przeszłości.

Technologia systemu Atlas InSAR pozwala spojrzeć wstecz i określić, gdzie i jak duże występowały przemieszczenia gruntu na obszarze, dla którego są dostępne obrazy.

System Atlas InSAR to jedyna technologia, która umożliwia uzyskanie danych historycznych dotyczących przemieszczeń gruntu i obiektów budowlanych

 

Pomiary przemieszczeń gruntu z kosmosu

Dzięki technologii InSAR (radar interferometryczny z syntetyczną aperturą) system satelitarny Atlas umożliwia wykonywanie pomiarów gruntu, budynków lub placów budowy z milimetrową dokładnością.

Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów satelitarnych obejmują rozległe obszary bez konieczności interwencji na nadzorowanym terenie.

Pozyskane w ten sposób dane umożliwiają szczegółową analizę odkształceń terenu, powstałych wskutek realizowanych robót lub pod wpływem innych czynników oraz poznanie obszaru, którego dotyczy oddziaływanie

SIXENSE ATLAS INSAR - ETUDES HISTORIQUES Etudes retrospectives des mouvements du sol

Dane historyczne dotyczące odkształceń gruntu i przemieszczeń obiektów są dostępne dzięki obrazom satelitarnym rejestrowanym w technologii SAR od wczesnych lat 90.

Dzięki satelitom z czujnikami SAR, które były umieszczane na orbicie przez agencje kosmiczne (m. in. ESA, JAXA, NASA) od początku lat 90. i rejestrowały obrazy z całego świata, dzisiaj Sixense może pobierać i przetwarzać dane historyczne w celu precyzyjnej wizualizacji i analizy wybranych obszarów i parametrów obiektów budowlanych.

Ponadto na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat archiwalne obrazy większych miejscowości, rejestrowane przez satelity w dużej rozdzielczości, umożliwiają bardzo dokładne pomiary już istniejących deformacji w obszarach zurbanizowanych lub w obrębie wybranych obiektów.

Analiza parametrów terenu pod kątem planowania i projektowania

W fazie planowania i projektowania dowolnego typu infrastruktury analizy historyczne na podstawie danych z systemu Atlas umożliwiają retrospektywne mapowanie odkształceń, które mogą mieć wpływ na przyszły obszar robót, oraz precyzyjną analizę dynamiki zmian na wybranym terenie na przestrzeni czasu.

System Atlas to narzędzie o wartości dodanej, służące do wyboru placu budowy i charakterystyki terenu przed rozpoczęciem robót.

Inwentaryzacja krytycznych punktów wzdłuż rozległych obszarów roboczych, np. liniowych obiektów infrastrukturalnych

Dzięki dużej wielkości obrazów z satelitów radarowych system Atlas InSAR jest szczególnie przydatny do przeprowadzania inwentaryzacji krytycznych punktów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na duże obiekty liniowej infrastruktury o długości sięgającej kilkuset kilometrów, np. linie kolejowe, drogi lub rurociągi.

Wzdłuż obiektów infrastruktury można w prosty sposób zidentyfikować naturalne osiadanie/wysadziny, aktywne zbocza i obszary podatne na osuwanie się gruntu w celu wdrożenia odpowiednich działań ograniczających ryzyko.

ATLAS INSAR - ETUDES HISTORIQUES Etudes rétrospectives des mouvements du sol
SIXENSE ATLAS INSAR - ETUDES HISTORIQUES Etudes retrospectives des mouvements du sol

Analiza ryzyka, zrównoważony rozwój i planowanie urbanistyczne

Na podstawie danych z systemu Atlas InSAR można przeprowadzać analizy historyczne na poziomie regionalnym w dowolnym miejscu na świecie. Tego typu analizy często stosuje się w odniesieniu do dużych obszarów zurbanizowanych i miast.

W takich przypadkach system Atlas stanowi strategiczne narzędzie dla lokalnych władz i deweloperów nieruchomości w celu określenia obszarów zagrożonych lub podatnych na niekorzystne zmiany w miarę rozwoju miast.

Uwarunkowania związane z osiadaniem pod wpływem nadmiernej eksploatacji warstw wodonośnych, zagęszczaniem osadów, erozją wybrzeża i powodziami mogą zagrażać integralności infrastruktury, bezpieczeństwu mieszkańców i nie tylko…

System Atlas InSAR wspomaga wdrażanie planów zrównoważonego i strategicznego rozwoju opracowanych dla wybranego obszaru.

Optymalizacja i wdrożenie planu wydajnego oprzyrządowania

Analizy historyczne na podstawie danych z systemu Atlas InSAR można wykorzystywać do identyfikacji już istniejących deformacji gruntu przed rozpoczęciem robót budowlanych, co pozwala na optymalizację „tradycyjnego” monitorowania w czasie rzeczywistym lub w trybie manualnym.

System Atlas InSAR, w połączeniu z wiedzą specjalistyczną zespołu Sixense w zakresie urządzeń do monitorowania gruntu, ułatwia opracowywanie zindywidualizowanych planów dla każdego projektu oraz wdrażanie efektywnej i oszczędnej sieci czujników gruntu.

SIXENSE ATLAS INSAR - ETUDES HISTORIQUES Etudes retrospectives des mouvements du sol

Ochrona przed roszczeniami prawnymi

Analizy historyczne na podstawie danych z systemu Atlas InSAR umożliwiają stworzenie mapy przemieszczeń gruntu w przeszłości poza obszarem oddziaływania oraz identyfikację infrastruktury i budynków narażonych na skutki deformacji gruntu przed rozpoczęciem robót.

W wielu krajach na przestrzeni ostatnich kilku lat system Atlas InSAR stosuje się jako wydajne narzędzie ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze względu na możliwość przedstawienia jednoznacznego materiału dowodowego w sporach prawnych.

Wsparcie ze strony zespołów Sixense w wykorzystywaniu danych.