Działalność człowieka, a w szczególności roboty budowlane, powoduje zanieczyszczenie środowiska m. in. w wyniku wytwarzanego hałasu, drgań i zapylenia.

Monitorowanie różnych rodzajów zanieczyszczenia umożliwia bardziej skuteczną kontrolę stanu środowiska w celu zmniejszenia oddziaływania zanieczyszczenia na lokalne społeczności i szeroko pojęte środowisko naturalne.

Monitorowanie środowiskowe ma również duże znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej.

 

Monitorowanie natężenia hałasu, drgań, jakości powietrza, gleby i wody

Celem monitorowania emitowanego hałasu jest zapewnienie kontroli nad oddziaływaniem akustycznym robót budowlanych lub instalacji mających wpływ na natężenie hałasu w otoczeniu oraz regularne sprawdzanie rzeczywistego natężenia hałasu np. na terenach zamieszkanych w pobliżu placu budowy.
Czujniki dźwięków można wykorzystywać również do detekcji obecności zwierząt lądowych i/lub wodnych. Dlatego monitorowanie akustyczne może stanowić użyteczne narzędzie do konserwacji przyrody oraz ochrony fauny i flory w okresie realizacji robót.
Przykładowo, monitorowanie drgań można stosować do sprawdzania natężenia drgań powodowanych przez prowadzone roboty i maszyny oraz ich rozprzestrzeniania się na określonym obszarze. Jest to również niezbędne narzędzie do ochrony budynków i obiektów infrastrukturalnych podatnych na zewnętrzne oddziaływania lub zawierających własne przyrządy pomiarowe, np. szpitali, ośrodków sterowania ruchem kolejowym, zakładów produkcyjnych itp. Tego typu czujniki są wykorzystywane również do długoterminowego monitorowania częstości i amplitud drgań strukturalnych.
W środowisku miejskim konieczne jest kontrolowanie poziomu zapylenia i jakości powietrza. Czujniki umożliwiające prowadzenie odpowiednich pomiarów zazwyczaj instaluje się w ramach kompletnych stacji pogodowych.
W znacznej większości przypadków pomiary zanieczyszczenia wody i gleby są konieczne w wyniku bieżącej lub – w wielu przypadkach – przeszłej działalności człowieka.

surveillance du bruit par Sixense
capteur environneme

Rodzaje pomiarów

Pomiary natężenia hałasu obejmują pomiary hałasu klasy I lub II, natężenia w decybelach [dB(A)] i częstotliwości, śledzenie trendów w czasie, nagrania dźwiękowe i identyfikację źródeł hałasu.
Metody pomiaru drgań: Pomiar szczytowej prędkości cząstek (PPV) lub przemieszczenia i przyspieszenia w jednej osi / 3 osiach. Pomiar zmian w czasie, analiza częstotliwości i analiza modalna są również możliwe.
Pomiary poziomu zapylenia stosuje się w celu ustalenia całkowitego pyłu zawieszonego (TSP), stężenia cząstek stałych PM10, PM2,5 i PM1. Dodatkowo istnieje możliwość prowadzenia pomiarów przy użyciu lasera optycznego.
Pomiary meteorologiczne obejmuje pomiary konwencjonalne i ultradźwiękowe, prędkości i kierunku wiatru, temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności.

Dzięki instalacji czujników środowiskowych można:

  • Monitorować zanieczyszczenie powodowane przez roboty budowlane lub instalacje na placu robót.
  • Monitorować warunki środowiskowe.
  • Usprawnić proces wdrożenia środków ochrony różnorodności biologicznej.
Sixense enregistrement des vibrations