Czujniki hydrologiczne służą do monitorowania poziomu i jakości wody w szerokim zakresie sytuacji, w tym wody deszczowej, powierzchniowej i gruntowej, wody w rzekach i zbiornikach wodnych.

Czujniki hydrologiczne są wykorzystywane w wielu zastosowaniach:

 • Monitorowanie środowiskowe rzek, warstw wodonośnych, zbiorników i działów wodnych.
 • Monitorowanie infrastruktury hydraulicznej (zapory, zakłady oczyszczania wody itp.).
 • W kontekście struktur podziemnych poniżej zwierciadła wody, obniżanie zwierciadła wody i pogłębianie studni.
 • Rekultywacja gleby.

Czujniki hydrologiczne są często wykorzystywane w połączeniu z czujnikami meteorologicznymi i geotechnicznymi.

Monitorowanie poziomu i jakości wody

Monitorowanie cyklu wodnego to poważne wyzwanie w procesie efektywnego zarządzania zasobami wodnymi i zapobiegania powodziom.

Prawidłowa eksploatacja wszystkich obiektów infrastruktury hydraulicznej – zwłaszcza zapór – wymaga szczegółowej znajomości poziomu i jakości wody w rzekach i zbiornikach wodnych.

Przygotowanie warstw podpowierzchniowych często wiąże się z koniecznością realizacji robót poniżej zwierciadła wody. Prawidłowe wymiarowanie obiektów inżynieryjnych wymaga uprzedniej szczegółowej znajomości poziomu wody i położenia zwierciadła wody. W trakcie realizacji robót, zwłaszcza jeżeli konieczne jest obniżenie zwierciadła wody, należy zapewnić ciągły monitoring poziomu i jakości wód gruntowych. Tego typu nadzór jest zazwyczaj prowadzony równolegle z monitoringiem przemieszczeń gruntu generowanych przez ten proces.

Instalacja czujników hydrologicznych jest również istotna w przypadku zanieczyszczonych obszarów robót, wymagających rekultywacji gleby.

Rodzaje czujników

Do pomiarów poziomu wody powierzchniowej w rzekach i zbiornikach wodnych wykorzystuje się wodowskazy (pomiar poziomu wody) i przepływomierze (pomiar natężenia przepływu).

Desczomierze do pomiaru ilości wody opadowej zazwyczaj instaluje się w ramach kompletnych stacji pogodowych.

Do monitorowania zawartości wody w glebie stosuje się mierniki piezometryczne (pomiar poziomu wody) i ogniwa do pomiaru ciśnienia śródmiąższowego (pomiar ciśnienia wody), umieszczone na odpowiedniej głębokości.

Do monitorowania jakości wody stosuje się:

 • Czujniki zmętnienia
 • Czujniki przewodności i temperatury
 • Czujniki pH
 • Czujniki rozpuszczonego tlenu
 • Elektrody redoks
différents type de capteurs hydrologiques SIXENSE

Dzięki instalacji czujników hydrologicznych można:

 • Monitorować zasoby wodne
 • Przeciwdziałać ekstremalnemu wzrostowi poziomu wody i powodziom
 • Dbać o prawidłowe działanie infrastruktury hydraulicznej
 • Monitorować projekty realizacji elementów podziemnych i/lub rekultywacji gleby

Przykładowe zastosowanie